Op naar de verkiezingen 16 Maart!

Zoals vrijwel bekend, maken steeds meer bewoners in de getroffen wijken van Nijkerk zich zeer ongerust over de plaatsing van ziekmakende windturbines in hun woonwijk. Slagschaduw, laag frequent geluid worden aangevuld met nu al direct voelbare ellende: onbegrip en groeiende afstand naar de gevestigde politiek. Daar waar bewoners nog enig vertrouwen hadden in redelijke antwoorden, welke naar haar verwachting zullen voortvloeien uit diverse WOB verzoeken, is hier niet veel meer van over. Vragen wendt de Gemeente gemakkelijk van zich af, door slechts te melden dat er “geen documenten bekend zijn” of klakkeloos te verwijzen naar (online) “onderzoeken”. Kennelijk lijkt ze niet te begrijpen, dat het juist deze onderzoeken zijn die de basis vormen van alle twijfel en de toenemende vertrouwensbreuk! Sterker nog, over deze onderzoeken, ja die waar de politiek in al haar WOB antwoorden naar verwijst, zijn volgens de Wethouder, zo incompleet dat deze moet worden “aangescherpt”. Evenwel zijn deze “onder de maat !” en niet aangescherpte onderzoeken, wel voldoende om de WOB vragen van “het gepeupel” mee te beantwoorden.

 

Wat daar ook van moge zijn: “wat betekent dit nu in aanloop naar de verkiezingen?” Het zal dan ook niemand verbazen, dat de Stichting regelmatig om stemadvies wordt gevraagd: “welke partij geeft echt om onze gezondheid”, “welke partij stelt menselijk leven boven die van een vogel”, “welke partij laat zich niet om de tuin leiden” etc. Na diverse gesprekken hebben wij een aardig beeld van de Nijkerkse politiek. Wij delen deze informatie graag met de bewoners. Mogelijk kan het hen helpen zelf te kiezen voor een partij, welke enigszins, althans in hun optiek, geeft om hun leven.

 

Nu wij vanuit de Stichting al enige tijd bewoners voorzien van informatie over de gedachten van de politieke partijen, wilde wij weten of de route van het nauwkeurig doordrukken van de windturbines ten koste van de gezondheid van bewoners, hen daadwerkelijk anders doen stemmen. De Stichting heeft daarom een Bewonersforum geraadpleegd. Het gebruik van een klankgroep en/of “forum” is in de Nijkerkse Politiek immers ook geen onbekende. Sterker nog, ze kunnen van doorslaggevend belang zijn. Zie bijvoorbeeld het burgerforum welke bepaald heeft dat Zoekgebied C het enige echte zoekgebied moet zijn. Te pas en vooral te onpas wordt verwezen naar dit doorslaggevende “forum”. Dit instrument zou best wel eens een goede kunnen zijn om de stemrichting in de getroffen wijken te bepalen.

 

Wij hebben het Bewonersforum dan ook zorgvuldig samengesteld en bevraagd. “Als er nu verkiezingen zouden zijn, zou dan de verdeling van stemmen op partijen substantieel anders zijn dan voorheen?” Zonder daar uitgebreid op in te gaan, kunnen we heel kort zijn over de resultaten. VVD groeit met ruim 7% en is koploper. CDA groeit opvallend met 13%. Veel CU stemmers blijken over te stappen. Laatste partij daalt ook enorm (halveert t.o.v. 33 absolute stemmen in 2021). Pro21 weet het verlies met 9% te beperken. Ook Lokaal kan rekenen op een groei van bijna 20%. Of “de uitkomst” een uit een politieke achtergrond of een protest stem bestaat, daar doen wij geen uitspraak over. Wel weten we dat dit een zeer betrouwbare voorspelling kan zijn, immers aan de basis ligt dezelfde doorslaggevende methodiek, welke de Gemeente voor haar eigen beleid aanhoudt: een burgerforum.

Stichting Duurzaam en Leefbaar Nijkerk

 

Opm. uiteraard kunnen er vragen gesteld worden over de representativiteit van deze peiling. Hierover kunnen wij kort zijn: binnen de Notitie Reikwijdte Detail (NRD), vaart de Gemeente blindelings op de resultaten, welke zijn verkregen uit haar “burger forum”. Hieruit volgt, naar haar zeggen, dat de bewoners van de getroffen wijken het simpel weg “okay” vinden dat er ziekmakende turbines in hun wijk worden geplaatst. Dat er slechts inwoners uit de Gemeente Nijkerk (mogelijk niet eens woonachtig in de getroffen wijken) als representatief worden beschouwd en daarmee gelijk de bakermat voor het beleid vormen, wordt door de Gemeente, niet gezien als bezwaar. Sterker nog: in het rapport wordt diverse keren verwezen dat het “burgerforum heeft gesproken” en daarmee uit. Er zijn bij ons geen documenten bekend van één raadslid of partij, welke vragen over deze representativiteit. Ook bij het beantwoorden van de WOB verzoeken wordt verwezen naar o.a de NRD. De representiviteit van het burgerforum, welke aan de basis staat van het bepalen van Zoekgebied C wordt geen zins in betwijfeld. De “waarheid” van het “Buger Forum” wordt klakkeloos aangenomen.

Als 2 bewoners representatief zijn voor geheel Nijkerk, dan moge het duidelijk zijn, dat bij het vragen naar het stemgedrag onder 100 bewoners uit de getroffen wijk, ofwel ten opzichte van een kleinere populatie buitengewoon representatief en betrouwbaar is.

Shailan Rambaran,  secretaris stichting Duurzaam en Leefbaar Nijkerk

Maak jouw eigen website met JouwWeb